معرفی

مشخصات فردی

فرزانه وفادار

نام - نام خانوادگی : فرزانه   وفادار

پست الکترونیکی : f_vafadar@azad.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : علوم اقتصادی با گرایش اقتصاد نظری
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : دانشگاه تهران- دانشکده اقتصاد

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : علوم اقتصادی با گرایش توسعه و برنامه ریزی اقتصادی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : دانشگاه علامه طباطبایی- دانشکده اقتصاد

سوابق اجرایی

- کارشناس اقتصادی در معاونت سیاحتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در سال     1376 

- مسئول فرهنگی در دانشکده مدیریت در سال 1386

 عضویت در مجامع و انجمن های ملی و بین المللی

تیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : اقتصاد

محل خدمت : دانشکده اقتصاد و حسابداری

مرتبه علمی : مربی

پایه : 7

نوع استخدام : آزمایشی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1376/6/1

فرزانه وفادار
فرزانه وفادار

محل خدمت :
    دانشکده اقتصاد و حسابداری
مرتبه علمی :
    مربی
^